Hướng Dẫn

Thông Tin Event Và Một Số Điều Chỉnh

12:57 PM [27/06/2019]

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiSự Kiện Chào Mừng Máy Chủ Hỏa Phụng !

 

Thời gian: 22/06/2019 - 23h59 21/07/2019

Nguyên Liệu:

- Nếp Cạo Sản (mở túi hạt giống, trồng bát nhã, đi hoạt động.....)

- Thịt Ba Rọi (mở túi hạt giống, trồng bát nhã, đi hoạt động.....)

- Lá Dong (mở túi hạt giống, trồng bát nhã, đi hoạt động.....)

- Xu Vật Phẩm (Quy đổi từ hoàng kim đại ngân phiếu)

Thông tin khi sử dụng event:

- 2.000.000 Kinh Nghiệm /1 vật phẩm event

- một số vật phẩm ngẫu nhiên:

+ Thần Nông Đơn

+ Bát Nhã Lớn

+ Bạch Cầu Hoàn Tiên Đơn

+ Tiêu Kiếp Tán

+ Túi Thiên Thạch Tinh Thạch

+ Lăng 3 Vi Bộ

+ Cường Hóa Quyển +12

+ Cường Hóa Quyển +13

+ Cường Hóa Quyển +14

+ Định Hồn Thần Thạch

+ Đại Định Hồn Thần Thạch

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc:

- Sử dụng 2.000 Bánh Chưng Hảo Hạn: x2 Thiên Cang Lệnh

- Sử dụng 4.000 Bánh Chưng Hảo Hạn: x2 Thiên Môn Kim Lệnh + 1 thú cưỡi thần khí (30 ngày)